تنشها و تغییر شکل ها در پلای وود

تنشها و تغییر شکل ها در پلای وود
از پلای وود به طور وسیعی به عنوان رویه قالب استفاده می شود و وظیفه آن تحمل فشارهای جانبی در قالبهای دیوار و ستون یا فشارهای قائم در قالب بندی سقف است. معمولا بار وارده به پلای وود به صورت یک بار یکنواخت گسترده در سطح آن در نظر گرفته می شود. بنابراین، معادلات محاسبه تنش و تغییر شکل در پلای وود بر مبنای بار گسترده بر حسب kg/m2 می باشد در حالیکه در بخشهای قبلی بار یکنواخت برحسب kg/cm بیان شده است. دستورالعمل های طراحی پلای وود سه شرط پایه برای دهانه ها به منظور محاسبه ظرفیت تحت بار یکنواخت صفحات پلای وود توصیه نموده اند. پلای وود می تواند به صدور تک دهانه، دو دهانه و یا سه دهانه مورد استفاده قرار گیرد.
زمانیکه پلای وود به گونه ای قرار می گیرد که الیاف سطحی آن عمود بر پشت بندها می باشد، ان شرایط سه دهانه با پشت بندهای با فاصله حداکثر ۸۰ سانتیمتر استفاده می شود. از حالت دو دهانه زمانی استفاده می شود که فاصله پشت بندها بیشتر از ۸۰ سانتیمتر باشد. در طراحی یا کنترل مقاومت پلای وود، باید به خاطر داشت وقتی که از پلای وود به صورتی استفاده می شود که الیاف سطحی آن عمود بر پشت بندها است، باید از خصوصیات فیزیکی حالتی که تنش موازی الیاف است، استفاده نمود. (جدول ۴ - ۵ را برای پلای وود و جدول ۴ - ۷ را برای پلای فرم ببینید).
وقتی از پلای وود به صورتی استفاده می شود که الیاف سطحی موازی با پشت بندهاست حالت سه دهانه را در صورتی می توان استفاده نمود که فاصله بین پشت بندها کمتر از ۴۰ سانتیمتر باشد. در شرایطی که فاصله پشت بندها حدود ۵۰ الی ۶۰ سانتیمتر باشد می توان آنرا به صورت دو دهانه فرض کرد.
حالت تک دهانه زمانی برقرار است که طول دهانه بزرگتر از ۶۰ سانتیمتر باشد. باید به خاطر داشت در شرایطی که الیاف سطحی پلای وود موازی پشت بندها است باید از خصوصیات فیزیکی حالتی که تنش عمود بر الياف است، استفاده نمود. (جدول ۴ - ۵ را برای پلای وود و جدول ۷ . ۴ را برای پلای فرم ببینید.) در طراحی پلای وود، متداول است که یک نوار به عرض یک متر آن را بین تیرچه های قالب بندی سقف یا بین پشت بندهای قائم قالب دیوار در نظر بگیرند. خصوصیات فیزیکی پلای وود نیز برای یک متر عرض آن بیان می شود.
مؤسسه مهندسی چوب APA توصیه می کند که برای محاسبه تنش خمشی از فاصله مرکز به مرکز پشت بندها استفاده شود. برای محاسبه تنش برشی و تغییر شکل برشی باید از فاصله خالص بین تکیه گاهها استفاده نمود. برای محاسبه تغییر شکل خمشی، توصیه می شود از طول خالص دهانه به علاوه اینچ (۶ میلیمتر) برای پشت بند با عرض اسمی ۲ اینچ و از طول خالص دهانه به علاوه ۵ اینچ (۱۶ میلیمتر) برای پشت بند به عرض اسمی ۴ اینچ استفاده شود.

پلی وود

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00