طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی
تصویر ۱۰-۱ آرایش قالب ستون با مقطع مربعی و مستطیلی را نشان می دهد. با مشخص بودن مشخصات رویه قالب و پشت بندهای آن می توان با محدود نمودن تنشهای برشی، خمشی و تغییر شکل فشار مجاز بتن را تعیین نمود و از آنجا سرعت بتن ریزی ایمنی را تعیین نمود. در قالبهای فلزی فشار مجاز بتن را همانطور که در فصل قبل عنوان شد می توان محاسبه کرد. در اینجا توجه به این مطلب حائز اهمیت است که در قالب ستونها به علت استفاده از قالبهای با عرض کمتر نسبت به قالب دیوار، ورق رویه قالب بصورت دال دو طرفه کار می کند و تغییر شکل و تنش خمشی در رویه قالب کاهش می یابد که در نتیجه فشار مجاز بتن بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بعنوان مثال در قالب با عرض ۲۵ سانتیمتر، فشار مجاز بتن تقریبا ۲ برابر قالب با عرض ۵۰ سانتیمتر است که در فصل نهم محاسبه شد.

طراحی ستونهای مربع و مستطیلیدر قالب ستونها فرض می شود، فشار وارده بر رویه قالب با تغییرات خطی نسبت به عمق بتن تازه تغییر میکند که مقدار آن توسط رابطه (۱۰ - ۱) قابل محاسبه است. جدول (۱۰ - ۱) رابطه بین سرعت بتن ریزی قالب ستون و دمای آن را با حداکثر فشار جانبی نشان می دهد.

طراحی ستونهای مربع و مستطیلی

1- فشارهای قید شده در جدول فوق با فرض بتن با وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و با اسلامپ ۱۰۰ میلیمتر می باشد.
2۔ علاوه بر محدودیت حداکثر فشار به kg / m ۲  ۱۴۶۵۰، در صورت تجاوز مقادیر جدول از مقدار حاصل از رابطه ۱ . ۱۰ مقدار P= wh حاکم است.
3- برای اطلاعات بیشتر می توانید به نشریه ACI۳۴۳ مراجعه کنید.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00