معادلات مورد استفاده در طراحی قالب

معادلات مورد استفاده در طراحی قالب
طراح قالب موظف است که شرایط هر کارگاه خاص را ارزیابی کند و روابط تحلیل و طراحی مناسب برای آن را تعیین کنید. روند طراحی باید به تمام ضوابط آیین نامه، مشخصات فنی، و توصیه های منطقی پاسخگو باشد.
روابط ارائه شده در بخشهای بعد معادلات پایه متداول برای خمش، برش و فشار می باشد. طراح باید اطمینان حاصل کند که روابط مبتنی بر شرایط منحصر به فرد کارگاه است و با آن مطابقت خوبی دارد.
فشارها و نیرهای وارد بر قالبهای بتن در آن تنشهای خمشی، برشی و فشاری ایجاد می کند. این تنشها باید در محدوده تنشهای مجاز باشد تا اطمینان از ایمنی قالب حاصل شود. علاوه بر مقاومت مورد نیاز، محدودیتهای دیگری نیز برای حداکثر تغییر شکل مجاز اعضای قالب وجود دارد. تنشها و تغییر شکلها توسط اصول پایه تحلیل سازه محاسبه می شود که در قسمت های بعدی این بخش ذکر شده است.
علائم اختصاری و واحدهای زیر در معادلات ارائه شده در این بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی موارد که از واحدهای دیگری استفاده شده است، واحد مورد استفاده در همان قسمت معرفی شده است
=M لنگر خمشی kg.cm
=C فاصله بین تار خنثی و دورترین تار خمشی در تیرها cm
=f تنش اعمال شده kg/cm2
=F تنش جازبه kg/cm2
=I ممان اینرسی مقطع تیر cm4
=b عرض مقطع تیر cm
=d عمق مقطع تیر cm
=S اساس مقطع cm3
=V کل نیرو kg
=P بار متمرکز kg
=A مساحت مقطع cm2
=E مدول الاستیسیته kg/cm2
=Fc// تنش فشاری موازی امتداد الياف kg/cm2
=Fc/_ تنش فشاری عمود بر امتداد الياف kg/cm2
= Ib/Q ثابت برش خمشی مورد استفاده در طراحی پلای وود cm2
=Wبار گسترده یکنواخت، kg بر 1cm x 1m
= ∆ تغییر شکی cm
در طراحی و نصب قالب بتن، به دفعات واحدها در یکدیگر ادغام می طول دهانه برای یک تیر طویل برحسب متر بیان می شود، در حالیکه طی وود اغلب برحسب سانتیمتر بیان می شود. بدلیل استفاده از واحدهای مختلف نظیر آنچهدر بالا اشاره شد.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00