مشخصات حفاظ های بتنی آزادراه ها نیوجرسی


پیشگفتار

مشخصات حفاظهای بتنی ( نیوجرسی )

 ۲ - ۱- مواد و مصالح

۲ - ۲ - ۱ - سنگدانه ها

۳ - ۲ - ۱ - آب

۴ - ۲ - ۱ - مواد افزودنی شیمیایی

۵ - ۲ - ۱ - آرماتور

۶ - ۲ - ۱ - مفصل

پیشگفتار

امروزه با گسترش شهرها و افزایش ارتباطات، توسعه جاده ها و راه های شهری و برون شهری از اولویت های اهداف توسعه پایدار می باشد و ایمنی آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. قطعات حفاظ پیش ساخته بتنی (نیوجرسی) یکی از عناصر پرمصرف در احداث و ایمن می باشد. هرساله هزینه زیادی صرف احداث و نوسازی و نگهداری این قطعات در کشور می شود. لذا ارتقاء کیفیت آن می تواند باعث صرفه جویی زیاد در این هزینه ها گردد. افزایش دوام این قطعات در شرایط مختلف اقلیمی کشور، می تواند عمر مفید آنها را افزایش داده و نیاز به نگهداری و تعویض آنها را در دوره بهره برداری کمتر نماید. در این راستا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به منظور ارتقاء کیفی تولید این نوع قطعات، اعطای گواهینامه فنی به تولید کنندگان این محصولات را از اهداف خود قرار داده است و بر این اساس پیش نویس دستورالعمل کنترل کیفی و صدور گواهینامه فنی حفاظ های بتنی (نیوجرسی) را تدوین نموده است.

Ebteda4m

 مشخصات حفاظهای بتنی ( نیوجرسی )

۱ - ۱- کلیات این بخش، مشخصات مربوط به حفاظ های بتنی پیش ساخته (نیوجرسی) را بیان می کند. این حفاظها در کنار خیابان به عنوان راهنمای خودروهایی که به طور غیر عمد از مسیر اصلی خود، خارج شده اند و همچنین به عنوان عنصر جداکننده در وسط بزرگراه ها و جاده ها و یا خیابانها مورد استفاده قرار می گیرند.

new jercy3

۲ - ۱- مواد و مصالح

۱ - ۲ - ۱ - سیمان و مواد جایگزین سیمان

۱ - ۱ - ۲ - ۱ - به طور کلی، مشخصات سیمان باید مطابق با استانداردهای ذیل باشد:

سیمان های پرتلند و آمیخته: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹

سیمان سربارهای: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۷

سیمان پرتلند پوزولانی: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۳۲

سیمان پرتلند سربارهای: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۷

 سیمان پرتلند آهکی: استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۲۰

 سیمان زئولیتی: استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴۸۱

۲ - ۱ - ۲ - ۱ - به طور کلی، مشخصات مواد جایگزین سیمان باید مطابق با استانداردهای ذیل باشد:

پوزولان طبیعی استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۳۳

خاکستر بادی: استاندارد ASTM C618

دوده سیلیس: استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۷۸

سرباره (رده ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰): استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۷

۳ - ۱ - ۲ - ۱ - نوع سیمان و مواد جایگزین سیمان باید با درنظر گرفتن شرایط محیطی (از نظر وجود یونهای مهاجم مانند کلراید، سولفات و ...) انتخاب شود. بنابراین لازم است بسته به شرایط محیطی از سیمان های مناسب استفاده گردد. |

۴ - ۱ - ۲ - ۱ - استفاده از سیمان نوع ۵ (طبق استاندارد ملی به شماره ۳۸۹) در محیطهای کلرایدی، مجاز نیست.

۵ - ۱ - ۲ - ۱ - در صورت استفاده از پوزولان های طبیعی، خاکستر بادی، دوده سیلیس، زئولیت و سرباره کوره آهن گدازی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، باید آزمایش های لازم برای تأیید و پذیرش آنها طبق الزامات مندرج در استانداردهای بند ۱-۲-۱-۲ انجام گیرد.

۶ - ۱ - ۲ - ۱ - در صورت نیاز به استفاده از دوده سیلیس، بهتر است مقدار مصرف آن بین ۵ تا ۱۰ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.

۷ - ۱ - ۲ - ۱ - در صورت استفاده از سرباره کوره آهن گدازی، بهتر است مقدار مصرف آن بین ۱۵ تا ۳۵ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود. |

۸ - ۱ - ۲ - ۱ - در صورت استفاده از زئولیت، بهتر است مقدار مصرف آن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.

۹ - ۱ - ۲ - ۱ - در صورت استفاده از خاکستر بادی، بهتر است مقدار مصرف آن بین ۱۵ تا ۳۰ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.

 NewJeresi (3)

۲ - ۲ - ۱ - سنگدانه ها

۱ - ۲ - ۲ - ۱ - حداکثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی در حفاظهای بتنی باید به ۲۵mm محدود شود.

۲ - ۲ - ۲ - ۱ - دانه بندی ریزدانه (ماسه) مصرفی باید الزامات دهند و در استاندارد ملی ایا شماره ۳۰۲ را تامین نماید. هرچند بهتر است دانه بندی ماسه مصرفی، الزامات رده ام استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را نیز تامین نماید.

۳ - ۲ - ۲ - ۱ ۴۴۶  - حداکثر ذرأت رد شده از الک شماره ۲۰۰ در ریزدانه (طبق استاندارد ملی به شماره 446 ) باید به 3.0 درصد محدود شود. در صورتیکه ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰، عاری از رس و شیل باشد (طبق تعریف استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲)، این مقدار میتواند تا ۵ درصد نیز افزایش یابد.

۴ - ۲ - ۲ - ۱  - حداکثر مواد زیان آور و ناخالصیهای آلی در ریزدانه و سلامت آن باید الزامات استاندارد طبق تعریف استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را تامین نماید .

 ۵ - ۲ - ۲ - ۱ - استفاده از سنگدانه های ریز که طبق استاندارد ملی به شماره ۸۷۵۳ و ۸۱۴۹، مستعد آنها در بتن صورت پذیرد. واکنش زایی قلیایی سیلسی هستند، در صورتی مجاز است که تمهیدات لازم برای کنترل واکنش زایی آنها در بتن صورت پذیرید .

۶ - ۲ - ۲ - ۱ - استفاده از ماسه هایی که طبق استاندارد ASTM C1105 یا سایر استانداردهای معتبر، مستعد واکنش زایی قلیایی کربناتی هستند، مجاز نیست.

۷ - ۲ - ۲ - ۱ - دانه بندی درشت دانه (شن) مصرفی باید الزامات رده های ۵، ۶، ۷، ۵۶، ۵۷ یا ۶۷ مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را بسته به استفاده یک یا دو رده از آنها تامین نماید. البته لازم است رده های ریزدانه و درشت دانه به صورتی انتخاب شوند که ترکیب آنها، بتنی را بدست دهد که دارای کارپذیری مناسب و بدون جداشدگی باشد.

۸ - ۲ - ۲ - ۱ - حداکثر ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ در درشت دانه باید به یک درصد محدود شود. در صورتیکه ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ (طبق تعریف استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲)، عاری از رس و شیل باشد، این مقدار میتواند تا 1.5 درصد وزن درشت دانه نیز افزایش یابد، مشروط بر اینکه مجموع ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ در ریزدانه و درشت دانه از مجموع ۳ درصد وزن ریزدانه و یک درصد وزن درشت دانه، بیشتر نشود.

 ۹ - ۲ - ۲ - ۱ - حداکثر مواد زیان آور و ناخالصی های آلی در شن و سلامت آن باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را تامین نماید.

۱۰ - ۲ - ۲ - ۱ - استفاده از درشت دانه هایی که طبق استاندارد ملی به شماره ۱۷۱۰۶، مستعد واکنش زایی قلیایی سیلیسی هستند، در صورتی مجاز است که تمهیدات لازم برای کنترل واکنش زایی آنها در بتن صورت پذیرد.

۱۱ - ۲ - ۲ - ۱ - استفاده از درشت دانه هایی که طبق استاندارد ملی به شماره ASTM C1105 مستعد واکنش زایی قلیایی کربناتی هستند، مجاز نیست.

۱۲ - ۲ - ۲ - ۱ - حداکثر سایش لس آنجلس درشت دانه (طبق روش ۴۴۸) باید به ۴۰د درشت دانه محدود شود.

۱۳ - ۲ - ۲ - ۱ - حداکثر دانه های پولکی و سوزنی در درشت دانه (طبق روش ۱۱۲۶۹) نباید آن . وزن شن درشت دانه، بیشتر شود.

 

۳ - ۲ - ۱ - آب

۱ - ۳ - ۲ - ۱ - کیفیت آب مورد استفاده در ساخت و عمل آوری، مشابه بتن معمولی است و باید الزامات ارائه شده در آیین نامه بتن ایران را تامین نماید.

 

۴ - ۲ - ۱ - مواد افزودنی شیمیایی

۱ - ۴ - ۲ - ۱ - مشخصات مواد افزودنی شیمیایی باید الزامات استاندارد ملی به شماره ۲۹۳۰ را تامین نماید.

۲ - ۴ - ۲ - ۱ - استفاده از ماده حبابزا در حفاظ های بتنی که در معرض چرخه های یخ زدن و آب شدن قرار خواهند گرفت، الزامی است. مقدار مصرف ماده حبابزا باید به اندازه ای باشد که الزامات جداول ۲ - ۱ و ۱-۳ را تامین نماید.

۳ - ۴ - ۲ - ۱ - برای کاهش نسبت آب به سیمان و یا افزایش روانی بتن، بهتر است از افزودنی کاهنده آب (یا روان کننده یا کاهنده قوی آب (فوق روان کننده)، بسته به مشخصات بتن و الزامات جداول ۲ - ۱ و ۱-۳ استفاده کرد.

۴ - ۴ - ۲ - ۱ - در شرایط هوای گرم، میتوان از افزودنی کندگیر کننده، بسته به مشخصات بتن و الزامات جداول ۱-۲ و ۱-۳ استفاده نمود. |

۵ - ۴ - ۲ - ۱ - در شرایط هوای سرد، می توان است از افزودنی تسریع کننده گیرش مقاومت، بسته به مشخصات بتن و الزامات جداول ۱-۲ و ۱-۳ استفاده نمود.

۶ - ۴ - ۲ - ۱ - در صورت استفاده از افزودنی بازدارنده خوردگی، مشخصات آن باید الزامات استاندارد ASTM C1582 را تامین نماید.

۷ - ۴ - ۲ - ۱ - در صورت استفاده از هر ماده افزودنی، لازم است در فرایند طراحی مخلوط بتن، اثرات آن روی مشخصات بتن تازه و سخت شده در نظر گرفته شود.

 

۵ - ۲ - ۱ - آرماتور

۱ - ۵ - ۲ - ۱ - مشخصات آرماتورهای مصرفی باید الزامات رده آج ۴۰۰ یا رده آج ۴۲۰ طبق استاندارد ملی به شماره ۳۱۳۲ را تامین نماید.

مفصل نیوجرسی

۶ - ۲ - ۱ - مفصل

۱ - ۶ - ۲ - ۱ - مشخصات مفصل مورد استفاده در اتصال قطعات حفاظ بتنی باید الزامات رده GS 20MN5 طبق استاندارد 10293 DIN EN  را تامین نماید.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00