شرکت سازه گستر مدحت

طراح و تولید کننده انواع سیستم های قالب بندی بتن

 

لیست محصولات تولیدی

قالب لغزان

 

قالب لغزان 

در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه بتنـی قـرار مـی گیـرد . ایـن سـازه بیشـتر بـه شـکل مـدور سـاخته مـی شـود . سـپس شـمع هیدرولیـک مرکـزی قالـب را بــه صــورت یکپارچــه بــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد . ایــن قالــب هــا معمــولا در ارتفـاع 100 سـانتی متـری تولیـد مـی شـود . ایــن روش قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی انــواع ســیلوها تــک یــا چنــد ســلولی ، دیــوار هـای برشـی سـازه هـای بلنـد مرتبـه ، مخـازن مایعـات ، شـفت قائـم تونـل هـا ، معـادن و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قالب لغزان در دو نوع تولید می شـود : قالب لغزان با مقطع ثابت قالـب لغزان با مقطع متغیر اگر مقطع سـازه ثابت باشـد و ضخامت آن تغییر نکند از قالب لغزان اسـتفاده می شود ولی اگر مقطع سـازه متغیر باشـد و یا ضخامت دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر بهره برده می شود .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

 

 

 طراحی و ساخت قالب های تونل فرم، لارج پنل

 طراحی و ساخت پیچیده ترین قالب های خاص، تونل لاینینگ، بدنه سد

 قالب های لغزنده، بالا رونده، پل، سیلو و قالب های طرح دار

  تولید قالب فلزی بتن مدولار و جک های سقفی

  تولید انواع اسکافلدهای مثلثی و چکشی

  بازرگانی انواع پلای وود و چوب H20

 

 

مرداد 08, 1399

روز کارگر

هر ساله در 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر در محل کارخانه شرکت سازه گستر مدحت جشن کوچکی در سالن های تولید برگزار می شود .  امسال هم به…

 

 

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00