شرکت سازه گستر مدحت

طراح و تولید کننده انواع سیستم های قالب بندی بتن

 

لیست محصولات تولیدی

قالب مفصل نیوجرسی

 

بـا تغییـر اسـتانداردهای وزارت راه و شهرسـازی قالـب هـای نیوجرسـی لولایی از رده خـارج شـد و نیوجرسـی هـای مفصلـی جایگزیـن آن شـد . ایـن قالـب هـا بـا قطعـه ای چدنـی بـه صـورت نـر و مـاده بـه نـام مفصـل نیوجرسـی بـه یکدیگـر دوختـه مـی شـوند .ایــن قطعــه بــر اســاس اســتاندارد اروپایــی GS20-MN5 مــی بایســت تولیــد شــود و شــرکت ســازه گســتر مدحــت موفــق بــه دریافــت مجوزهــای لازمــه از وزارت راه و شهرســازی و ســازمان ایمنــی راه هــا گردیــده اســت . اســتفاده از مفصــل باعــث مــی شــود ماشــین هــا در صــورت برخــورد بــه ســمت دیگــر جــاده پرتــاب نشــوند و در صــورت برخــورد احتمالــی بــه مســیر برگردنــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

 

 

 طراحی و ساخت قالب های تونل فرم، لارج پنل

 طراحی و ساخت پیچیده ترین قالب های خاص، تونل لاینینگ، بدنه سد

 قالب های لغزنده، بالا رونده، پل، سیلو و قالب های طرح دار

  تولید قالب فلزی بتن مدولار و جک های سقفی

  تولید انواع اسکافلدهای مثلثی و چکشی

  بازرگانی انواع پلای وود و چوب H20

 

 

مرداد 08, 1399

روز کارگر

هر ساله در 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر در محل کارخانه شرکت سازه گستر مدحت جشن کوچکی در سالن های تولید برگزار می شود .  امسال هم به…

 

 

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00