کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

سیستم قالب بندی ستون

 

قالب بندی ستون هوپاد

  قالــب ســتون هوپــاد از رویــه پلای وود و فریــم فلــزی و پشــت بندهــای فلــزی…

قالب بندی ستون H20

  قالب بندی ستون پلی وود   قالــب بنــدی ســتون H20 ، یکــی از بهتریــن…

قالب مدولار ستون

یکـی از عمومـی تریـن روش هـای قالـب بنـدی سـتون ، قالـب بنـدی سـتون مدولار مـی…

قالب فلزی ستون لارج پنل

  یکــی از روش هــای مناســب و ســریع بــرای بتــن ریــزی ســتون ، سیســتم قالــب…

قالب بندی سر ستون

ایـن روش قالـب بنـدی عمومـا بـرای بتـن ریــزی سرســتون انــواع پــل هــا مــورد اســتفاده قــرار…

قالب ستون گرد

  قالـب سـتون گـرد بـرای بتـن ریـزی مقاطـع دایـره ای سـتون در ارتفـاع هـای مختلـف…

 

قالب بندی ستون 

بــرای ایجــاد ســتون هــای بتنــی روش هــای مختلفــی در صنعــت قالــب بتــن وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از متریــال هــای گوناگــون ماننــد ورق فلــزی ، چــوب و پــای وود طراحــی و تولیــد مــی شــوند . بســته بــه نیــاز پــروژه ، ارتفــاع ، ســطح مقطــع ســتون ، پیشــنهاد هــای مختلفــی ارائــه مــی گــردد .

در برخـی روش هـا ماننـد قالـب سـتون هوپـاد امـکان تغییـر مقاطـع بتـن ریـزی در طبقـات مختلـف بـه صـورت مربعـی یـا مسـتطیلی وجـود دارد . اتصــال قالــب هــا بــه یکدیگــر در قالــب بنــدی ســتون ، بســته بــه نــوع ســازه متفــاوت اســت .

ایجـاد سـطح بتـن اکسـپوز ، اجـرا در ارتفـاع هـای مختلـف ، اجـرای سـریع و رعایـت اصـول HSE از الزامـات اجـرای سیسـتم هـای قالـب بنـدی سـتون مـی باشـد .

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00