کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب مدولار ستون

یکـی از عمومـی تریـن روش هـای قالـب بنـدی سـتون ، قالـب بنـدی سـتون مدولار مـی باشـد . ایـن نـوع قالـب بنـدی بـرای پـروژه هـای کوچـک و بـزرگ سـاختمانی بـا ابعـاد مختلـف مناسـب اسـت . از ترکیـب پانـل هـا ، کنـج هـای بیرونـی و اتصـاالت قالـب بنـدی مـی تـوان انـواع مقاطـع مــورد نیــاز بــرای تشــکیل یــک ســتون بتنــی بــا ارتفــاع هــای مختلــف را ایجــاد نمــود.

 پانـل هـا معمـولا بـه صـورت اسـتاندارد در عـرض هـای 10 ، 15 ، ... ، 50 و طـول هـای یـک متـر ، 5.1 و 2 متـر تولیـد مـی شـوند . کنـج هـای قالـب بنـدی نیـز در انـدازه هـای5×5 ، 10×5 و 10×10 و ارتفـاع 1 ، 5.1 و 2 متـر تولیـد مـی شـوند. قالـب هـای مدولار از ورق رویـه 3 میلیمتـر و تسـمه هـای بـا ضخامـت 5 میـل و عـرض 5 سـانت و 6 سـانت تولیـد مـی شـوند. نحـوه طراحـی و تولیـد ایـن قالـب هـا بـه گونـه ای اسـت کـه اسـتحکام کافـی در مقابـل انـواع فشـارهای هیدرواسـتاتیکی بتـن را داشـته باشـند.

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00