کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب گرادان

 

قطعــات پیــش ســاخته جهــت نشــیمن جایــگاه اســتادیوم هــای ورزشــی در طــول هــای مختلـف را قالـب گـرادان مـی گوینـد . شـرکت سـازه گسـتر مدحـت قـادر بـه تولیـد انـواع قالـب هـای گـرادان بسـته بـه نیـاز پـروژه مـی باشـد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00