کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

مفصل نیوجرسی

 

بـا تغییـر اسـتانداردهای وزارت راه و شهرسـازی قالـب هـای نیوجرسـی لولایی از رده خـارج شـد و نیوجرسـی هـای مفصلـی جایگزیـن آن شـد . ایـن قالـب هـا بـا قطعـه ای فولادی بـه صـورت نـر و مـاده بـه نـام مفصـل نیوجرسـی بـه یکدیگـر دوختـه مـی شـوند .ایــن قطعــه بــر اســاس اســتاندارد اروپایــی GS20-MN5 مــی بایســت تولیــد شــود و شــرکت ســازه گســتر مدحــت موفــق بــه دریافــت مجوزهــای لازمــه از وزارت راه و شهرســازی و ســازمان ایمنــی راه هــا گردیــده اســت . اســتفاده از مفصــل باعــث مــی شــود ماشــین هــا در صــورت برخــورد بــه ســمت دیگــر جــاده پرتــاب نشــوند و در صــورت برخــورد احتمالــی بــه مســیر برگردنــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00