کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

سیستم های اسکافلدینگ و ایمنی

داربست مدولار مثلثی

  داربسـت مـدولار مثلثـی به واسـطه سـهولت اجــرا و ســرعت کار یکــی از متــداول تریــن…

اسکافلد چکشی ستاره ای

  اسـکافلد چکشـی سـتاره ای بـرای داربسـت بنــدی انــواع ســازه هــای زیــر پــل هــا و…

داربست کاپلاک

داربست کاپلاک، ایـن روش داربسـت بنـدی ، یکـی از سیسـتم هــای مرســوم در دنیــا مــی باشــد…

شورینگ

  متن شما ... متن شما .. متن شما .. متن شما ..  پروژه های…

داربست نما

   داربسـت نمـا، بهتریـن جایگزیـن سیسـتم هـای سـنتی داربسـت بنـدی مـی باشـد . مهـم ترین…

جک سقفی

    یکــی از مرســوم تریــن سیســتم هــای اجـرای سـقف هـای بتنـی ، تیرچـه بلـوک…

پله دسترسی

  متن شما ... متن شما .. متن شما .. متن شما ..  پروژه های…

جان پناه و سکوی کار

  متن شما ... متن شما .. متن شما .. متن شما ..  پروژه های…

 

اسکافلدینگ و ایمنی

در انـواع پـروژه هـای کوچـک و بـزرگ سـاختمانی یکـی از اصـول اصلـی اجــرای ســقف هــای بتنــی و ایمنــی در اجــرا اســتفاده از انــواع سیســتم هــای اســکافلدینگ مــی باشــد . ایــن سیســتم هــا عمومــا بــه صــورت مشــترک بــرای زیــر ســقف و داربســت بنــدی نمــا مــورد اســتفاده قــرار مـی گیـرد . بسـته بـه کوچکـی و بزرگـی پـروژه ، الزامـات ایمنـی ، قیمـت تمـام شـده امـکان انتخـاب انـواع ایـن سیسـتم هـا وجـود دارد .همچنیــن در بخــش ایمنــی بــا اضافــه کــردن قطعاتــی ماننــد نردبــان ، راه پلــه ، جــان پنــاه و ... مــی تــوان سیســتم هــای مناســبی جایگزیــن سیســتم هــای داربســت بنــدی ســنتی ایجــاد نمــود . همچنیـن یکـی از محصـولات پرمصـرف در ایـن گـروه جـک هـای سـقفی مــی باشــند کــه جهــت اجــرای ســقف هــای کوچــک و بــزرگ مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .

 

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00