کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

داربست نما

 

 داربسـت نمـا، بهتریـن جایگزیـن سیسـتم هـای سـنتی داربسـت بنـدی مـی باشـد . مهـم ترین مولفـه ایـن سیسـتم امنیـت فـوق العـاده ، نصـب سـریع و انعطـاف پذیـری آن مـی باشـد .ایــن سیســتم امــکان اجــرا در ارتفــاع هــای مختلــف را دارا مــی باشــد و بــا اســتفاده از ســکوی مشــبک ، راحتــی کار را بــرای کارگــران فراهــم مــی نمایــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00