کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

داربست مدولار مثلثی

 

داربسـت مـدولار مثلثـی به واسـطه سـهولت اجــرا و ســرعت کار یکــی از متــداول تریــن سیســتم هــای داربســت بنــدی زیــر ســقف جهـت انـواع سـقف هـای مرتفـع ، پـل هـا ،تقاطـع هـای غیـر همسـطح و ... مـی باشـد. داربسـت مثلثـی را مـی تـوان در ابعـاد مربع 120×120 و یــا بــه صــورت مثلثــی اجــرا نمــود . داربســت مثلثــی از مهــار ضلعــی ، مهــار قطــری ، فریــم هــای داربســت 50 ، 75 و 100 ســانت ، پاشــنه و پیــچ تنظیــم تشــکیل شــده اســت.

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00