کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

اسکافلد چکشی ستاره ای

 

اسـکافلد چکشـی سـتاره ای بـرای داربسـت بنــدی انــواع ســازه هــای زیــر پــل هــا و تقاطــع هــای غیــر همســطح ، ســتون هــا و سـقف هـای مرتفـع مـورد اسـتفاده قـرار مــی گیــرد . ایــن سیســتم بــا دارا بــودن تمامــی ویژگــی هــای سیســتم داربســت مـدولار مثلثـی ، مـی توانـد جهـت داربسـت بنـدی نمـای سـاختمان و سـایر سـازه هـای بتنـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و بـا کـم و زیـاد کـردن پایـه هـای آن مـی تـوان بـرای ارتفـاع هـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .عمــل اتصــال پایــه هــا بــه مهــاری هــا ، توسـط ضربـه چکـش انجـام مـی گیـرد کـه پایــه هــا و فریــم هــا در قفــل کــن جــای مـی گیرنـد و نیـازی بـه پیـچ مهـره و سـایر اتصــاالت نمــی باشــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00