کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

سیستم قالب بندی سقف

قالب بندی سقف میز پرنده

  قالــب بنــدی میــز پرنــده یکــی از بهتریــن و مقــرون بــه صرفــه تریــن سیســتم هــای…

قالب بندی سقف فلکس

قالب بندی سقف فلکس، سیســتم فلکــس ، سیســتمی مرســوم در قالــب بنــدی ســقف هــای مختلــف…

قالب سقف سبک

  ایـن سیسـتم یکـی از روش هـای اجرای سـاده و آسـان سـقف هـای بتنـی می…

قالب بندی تیر هوپاد (تیر پلای وود)

قالب بندی تیر هوپاد ( تیر پلای وود )، قالــب بنــدی تیــر پــلای وود ، بــرای…

قالب بندی تیر مدولار

  قالـب بنـدی تیـر مـدولار یکـی از سیسـتم هـای مرسـوم قالـب بنـدی تیـر مـی باشـد…

 

قالب بندی سقف

بـرای اجـرای سـقف هـای بتنـی عمومـا روش هـای بسـیار متنوعـی وجـود دارد کـه معمـولا بـر اسـاس انـدازه پـروژه ، قیمـت تمـام شـده و سـرعت اجـرا متفـاوت اسـت .قالـب بنـدی سـقف بـا اسـتفاده از متریـال هـای مختلفـی قابـل اجـرا اسـت .در روش هـای قدیمـی از ترکیـب اسـکافلدهای مثلثـی ، سـولجر و پـای وود یـا ورق فلـزی اسـتفاده مـی شـد ولـی در روش هـای نویـن سـعی در اسـتفاده از سیسـتم هـای میـزی ماننـد میـز پرنـده یـا سیسـتم فلکـس مـی باشـد کـه باعـث سـرعت اجـرای پـروژه ، عـدم نیـاز بـه مونتـاژ و دمونتـاژ در هـر مرحلـه و قیمـت تمـام شـده پاییـن تـر مـی شـود .همچنیــن در مــواردی امــکان اســتفاده از سیســتم هــای مختلــف ســقف در یــک پــروژه بســته بــه ابعــاد هندســی متفــاوت آن وجــود دارد .

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00