کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

سیستم های خاص قالب بندی

سیستم اتوکلایمینگ RCS

  سیستم کلایمینگ RSC سیســتم ریــل کلایمینــگ یکــی از بهتریــن سیســتم هــا در اجــرای پــروژه…

قالب لغزان

  قالب لغزان  در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه…

قالب تونلی فرم

  سیسـتم قالـب هـای تونلـی هـم اکنـون به عنـوان سیسـتمی کارآمـد در سـاخت و سـازه…

قالب بندی تونل لاینینگ

  جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاضلاب ، راه آهـن و…

قالب بندی سد

  قالـب بنـدی سـد ، یـک روش بتـن ریـزی دیوارهــای یــک طرفــه بــالا رونــده مــی…

قالب بندی شاریو

    ایـن روش قالـب بنـدی یکـی از روش هـای مناســب در جهــت قالــب بنــدی…

قالب های خاص

  قالب های خاص  شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــا تکیــه بــر تــوان فنــی تیــم فنــی…

 

 

سیستم های ویژه قالب بندی

یکــی از توانایــی هــای اصلــی ســازه گســتر مدحــت امــکان طراحــی ، تولیــد و اجـرای پیچیـده تریـن سیسـتم هـای روز قالـب بنـدی دنیـا مـی باشـد کـه در گذشـته از کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی وارد ایـران مـی شـد . قیمـت بسـیار بـالا ، حساسـیت هـای شـرکت تولیـد کننـده در دادن اطلاعات هـای تخصصـی و مشـکلات عدیـده واردات ، بخشـی از مشـکلات همیشـگی اجـرای ایـن سیسـتم هـا بـود. برخـی از ایـن سیسـتم هـا ماننـد سیسـتم هـای قالـب تونـل فـرم ، قالـب شـاریو، قالـب هـای خـاص، قالـب کالیمینـگ، قالـب هـای لغـزان و ... مـی باشـد. تیـم فنـی مهندسـی سـازه گسـتر مدحـت بـا بررسـی دقیـق نمونـه هـای موجـود و مهندسـی معکـوس آنهـا و بـا بومـی سـازی ایـن سیسـتم هـا موفـق بـه اجـرای موفق و بـدون نقـص ایـن سیسـتم هـا در انـواع پـروژه هـای ملـی کشـور شـده اسـت.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00