کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی سد

 

قالـب بنـدی سـد ، یـک روش بتـن ریـزی دیوارهــای یــک طرفــه بــالا رونــده مــی باشـد . در ایـن روش فشـار جانبـی بتـن بـه وســیله جــک هــای مایــل و براکــت مهــار مـی شـود. ایـن قالـب هـا کـه بـه صـورت پانــل هــای یکپارچــه و در ابعــاد بــزرگ ســاخته مــی شــود پــس از اجــرای هــر مرحلـه از بتـن ریـزی بـه وسـیله جرثقیـل بــه بخــش باالتــر منتقــل مــی شــود . رویـه قالـب هـا از ورق فلـزی یـا پـلای وود تولیــد مــی شــود ، قالــب هــا تــا 40 بــار امـکان اسـتفاده مجـدد را در پـروژه فراهـم مــی نماینــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00