کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی شاریو

 

 

ایـن روش قالـب بنـدی یکـی از روش هـای مناســب در جهــت قالــب بنــدی انــواع پــل هــای عبــوری در دره هــا و مــکان هــای صعــب العبــور کوهســتانی مــی باشــد . قالــب هــا بــر روی اســکلت فلــزی موجــود نصـب مـی شـود و بعـد از هـر مرحلـه بتـن ریـزی سـازه یـک مرحلـه بـه جلـو انتقـال داده مــی شــود . معمــولا ایــن عمــل از دو طـرف پایـه پـل هـا تـا رسـیدن بـه نقطـه اتصــال ادامــه پیــدا مــی کنــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00