کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب لغزان

 

قالب لغزان 

در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه بتنـی قـرار مـی گیـرد . ایـن سـازه بیشـتر بـه شـکل مـدور سـاخته مـی شـود . سـپس شـمع هیدرولیـک مرکـزی قالـب را بــه صــورت یکپارچــه بــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد . ایــن قالــب هــا معمــولا در ارتفـاع 100 سـانتی متـری تولیـد مـی شـود . ایــن روش قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی انــواع ســیلوها تــک یــا چنــد ســلولی ، دیــوار هـای برشـی سـازه هـای بلنـد مرتبـه ، مخـازن مایعـات ، شـفت قائـم تونـل هـا ، معـادن و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قالب لغزان در دو نوع تولید می شـود : قالب لغزان با مقطع ثابت قالـب لغزان با مقطع متغیر اگر مقطع سـازه ثابت باشـد و ضخامت آن تغییر نکند از قالب لغزان اسـتفاده می شود ولی اگر مقطع سـازه متغیر باشـد و یا ضخامت دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر بهره برده می شود .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00