کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب تونلی فرم

 

سیسـتم قالـب هـای تونلـی هـم اکنـون به عنـوان سیسـتمی کارآمـد در سـاخت و سـازه پـروژه هـای بتنـی مطـرح اسـت .در ایــن سیســتم دیوارهــا و ســقف هــا در یــک مرحلــه اجــرا مــی شــود و در نتیجــه سـازه ای یکپارچـه و منظـم از نظـر سـاختار ایجــاد مــی شــود .ایــن سیســتم مناســب تریــن پیشــنهاد بــرای پــروژه هــای انبــوه ســازی مســکن نظیــر مســکن مهــر و اقــدام ملــی مســکن اســت .

قالب تونلی فرم به عنوان یک سیستم رایج در پروژه های بزرگ و انبوه سازی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد. در پروژه های مسکن مهر به وفور می توانید شاهد استفاده از قالب تونلی فرم باشید. سیستم قالب تونلی فرم سیستم یکپارچه است که بوده که بتن ریزی را به‌خوبی انجام داده و این امکان رو به پیمانکار خواهد داد تا بتوانند در ۱ مرحله بتن‌ریزی رو به‌طور کامل انجام دهد.

 

حتما بخوانید : قالب تونلی فرم چیست ؟ 
 

قالب تونل فرم ، قالب تونل به عنوان سیستم کارامد در ساخت وساز پروژه های بتنی مطرح است قالب تونل فرم در لاین سیستم دیوار ها وسقف ها در یک مرحله اجرا می شود ودر نتیجه سازه ای یکپارچه و منظم از نظر ساختار ایجاد می شود. از مزایای استفاده ازقالب تونلی فرم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش هزینه ها به لحاظ کوتاه شدن دوره ساخت.
  • صرفه جویی در منابع انسانی و نیروی کار به لحاظ کاهش زمان ساخت.
  • درگیر نشدن سرمایه به مدت طولانی برای انجام پروژه به لحاظ سرعت کار.
  • کاهش زمان ساخت پروژه به طور بسیار چشمگیر.

 


 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00